Tjänster

Våra tjänster

IVO


Hjälp att skriva och skicka in tillståndsansökan till Ivo för att bedriva:


 • Hemtjänst & Boendestöd enl. SoL, ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS
 • Personlig assistans enligt LSS
 • Biståndsbedömt trygghetsboende enligt SoL
 • Daglig verksamhet enligt LSS


Anbudsskrivning till enskild kommun


Hjälp att skriva anbud till kommunen för att få möjlighet att bedriva hemtjänst, boendestöd, ledsagning och avlösning i olika kommuner. Det gäller både helt nya anbud samt förlängningsanbud. Både gamla och nya kunder är välkomna!


Kvalitetsstyrning och effektivisering av processer


Jag kan förutom ovanstående även hjälpa er med övrig administration regelbundet eller som enstaka uppdrag då ni har behov av det.



 • Konsultation & rådgivning vid framtagande/revision av Kvalitetsledningssystemet enligt gällande lagstiftning & vid anbudsskrivning om man vill starta ny verksamhet eller utöka befintlig verksamhet inom följande områden: Boendestöd, hemtjänst och ledsagar och avlösarservice eller personlig assistans eller andra områden som kräver Kvalitetledningssystem enligt Sosfs 2011:9.
 • Stöd med egenkontroll och riskanalys
 • Stöd inför avtalsuppföljning med kommunen


Vara back-up till Verksamhetschefen!


  • Jag har kunskaper i följande planeringssystem: Carefox och Mobil Omsorg men om ni använder annat verksamhetssystem eller manuell planering kan vi hjälpa er med det också.
 • Avlasta er med administrationen-Jag har kunskaper i Paraplysystemet, Procapita, Treserva, Phoniro/Paragå, och Medvins lönesystem.
 • Avlasta er med rättning av Paragå/Phoniro och ta fram underlag inför avstämningen vid månadsskiftet.


Välkomna att höra av er så berättar jag mer!

Referenser finns