Våra tjänster

Våra tjänster

Upphandling

 

Hjälp att skriva anbud till kommunen för att få möjlighet att bedriva hemtjänst, boendestöd, ledsagning och avlösning i olika kommuner. Det gäller både helt nya anbud samt förlängningsanbud. Både gamla och nya utförare är välkomna!

 

Tidmätningssystem (ParaGå, Phoniro, Mobipen)

 

Allt fler kommuner inför digitaliserade system för att mäta tiden som utförs hos kunden. Dessa ligger sedan till grund för ersättning till hemtjänstutförarna. Detta medför mer administration då varje personalbrukarschema ska gås igenom dagen efter för att se att alla brukares tid kommit in i systemet och är korrekta. För en medelstor utförare blir det ett arbete på ett par timmar dagligen.

 

Vi kan hjälpa ert företag med att:

 

  • Ge tips om utformning av kundschema så att personalen kan utföra så mycket tid som möjligt hos kunderna – det ger bra kvalitet.
  • Hjälp att rätta paragå/mobipen antingen vid arbetstoppar, vid månadsskifte eller mer regelbundet veckovis
  • Visa er hur ni kan använda statistiken och andra moduler i paragå/phoniro/mobipen för att kvalitetssäkra och effektivisera er verksamhet.

 

Annan administration

 

Vi kan förutom ovanstående även hjälpa er med övrig administration regelbundet eller som enstaka uppdrag då ni har behov av det.

 

  • Genomgång av era kundakter för att säkerställa att alla lagstadgade dokument finns med och att de är aktuella.
  • Gå igenom era genomförandeplaner för att se att de är aktuella
  • Konsultation & rådgivning vid framtagande/revision av Kvalitetsledningssystemet enligt gällande lagstiftning & vid anbudsskrivning om man vill starta ny verksamhet eller utöka befintlig verksamhet inom följande områden: Boendestöd, hemtjänst och LSS.
  • Samordna och planera de dagliga hemtjänstinsatserna eller boendestödsinsatserna
  • Vi har kunskaper i följande planeringssystem: Carefox och Mobil Omsorg men om ni använder annat verksamhetssystem eller manuell planering kan vi hjälpa er med det också.
  • Avlasta er med administrationen-Vi har kunskaper i Paraplysystemet, Procapita, Treserva, Phoniro/Mobipen, och Heroma lönesystem.
  • Avlasta er med rättning av Mobipen/Phoniro och ta fram underlag inför avstämningen vid månadsskiftet.

 

Välkomna att höra av er!